Arbodiensten

Arbodiensten kunnen ingezet worden om het grootste deel van de verzuimbegeleiding op zich te nemen, waarbij er eerst een probleemanalyse zal worden gemaakt. De werkgever zal zelf ook een aantal taken op zich moeten nemen, zoals het ziekmelden van de werknemer bij de betreffende arbodienst. Verder zal er na een ziekteperiode van acht weken een plan van aanpak voor re-integratie moeten worden opgesteld. Hierbij zal de probleemanalyse van arbo diensten als uitgangspunt dienen. Arbodiensten richten zich niet alleen op het terugdringen ziekteverzuim, maar kennen ook andere kerntaken en hebben bovendien diverse specialisten in dienst.

Arbodiensten

Een arbodienst helpt werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt. Een arbodienst adviseert daarom en neemt taken van de werkgever over op het gebied van:

  • arbeidsomstandigheden
  • verzuimbegeleiding
  • re├»ntegratiebegeleiding
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Invulling verzuimbeleid

Met de invoering van de nieuwe wetgeving ( 1 juli 2005) zijn er drie varianten denkbaar voor de werkgever om invulling te geven aan zijn preventie -en verzuimbeleid. De werkgever kan ervoor kiezen externe (arbo-)deskundigen voor bepaalde taken in te huren, in samenwerking met eigen medewerkers die als deskundige bepaalde taken uitvoeren. De werkgever kan ervoor kiezen om een interne arbodienst in te stellen. De werkgever kan een contract met een externe arbodienst afsluiten.

Indien de werkgever besluit de arbodienstverlening zelf vorm te gaan geven moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  1. Er moet instemming zijn van de werknemers, via de cao of via de vertegenwoordiging van werknemers (OR of Personeelsvertegenwoordiger (PVT))
  2. De werkgever dient voor de beoordeling/toetsing van de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) een gecertificeerde deskundige in te schakelen
  3. De werkgever dient altijd voor de (ziekte)verzuimbegeleiding van zijn werknemers, het arbeidsomstandighedenspreekuur, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en de aanstellingskeuringen, een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen.

 

Uit de uitspraak van het Europese Hof blijkt ook dat bij preventietaken, met name de toetsing van de RI&E, de werkgever eerst dient te kijken of er een interne deskundige beschikbaar is. Als er geen overeenstemming wordt bereikt tussen de werkgever en de vakbonden, OR of PVT over de invulling van de maatwerkregeling met betrekking tot de toetsing van de RIE, moet de werkgever een arbodienst inschakelen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een arbodienst die zich specifiek richt op het bedrijf.

U kunt zonder een enkele verplichting hier meteen een offerte arbodiensten aanvragen. Binnen 48 uur ontvangt u dan van verschillende gecertificeerde arbodiensten een passend aanbod.

B2B infos